วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 | โรงเรียนบ้านหนองบัวขาว

"การออกแบบการเรียนรู้บูรณาการโดย PBL พัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 25-27 ก.พ 56 ที่ Lamplaimat Pattana School